ALKISTIS ATHANASIADOU (1) TOURVES 2012

ART BY ALKISTIS ATHANASIADOU -  GREECE
INTERNATIONAL MEETING OF ARTISTS 
TOURVES - 2012